Efektivní metody pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce


Úprava učebních témat

· Pokud ovšem nastane situace, kdy není možné žáka do kolektivní práce zapojit, je na asistentovi, aby to vhodnou formou oznámil žákovi a aktivizoval ho jinou činností (hra, procvičování pomoci kartiček, obrázkové skládání). Měl by mít u sebe zásobník her a podpůrných činností pro chvilky volna.
příklady na tauli
 
· Úprava učebních témat vychází ze zásady, že téma učební látky zůstává pro všechny žáky ve třídě stejné, ale jeho konkrétní obsah se pro začleněného žáka zjednoduší nebo pozmění tak, aby vyhovoval jeho úrovni chápání.
 
Úpravou učební látky se sledují dva cíle
1) Za prvé zjednodušit konkrétní učivo tak, aby bylo pro začleněného žáka srozumitelné
2) za druhé skloubit činnost třídy s činností žáka se znevýhodněním. Začleněný žák je stejně jako jeho spolužáci vyvoláván, zkoušen, vypracovává a odevzdává společně s ostatními úkoly a je za práci hodnocen, pouze obsah učiva je odlišný, a za to ve škole zodpovídá asistent pedagoga.
učebna lavice
Jak může pedagog zjednodušit učivo? 
· Z probíraného tématu vybere základní pojmy a fakta a předá je žákovi pro něj srozumitelnou formu, k osvojení si asistent pedagoga připraví nákresy, fotografie, obrázky, kartičky, se kterými se manipuluje (přiřazuje, skládá, třídí, vyhledává apod.), vyhledá konkrétní příběh vztahující se k dané problematice, jehož prostřednictvím se s danou látkou žák seznámí, ten pak žák může měnit dle posloupnosti děje a převyprávět ho.
· Pro starší žáky se připravují zjednodušené konkrétní pasáže z učebnice a s nově vzniklými texty se dále pracuje (doplňování slov, přepisování slov, ilustrace, přiřazování vět apod.)
kostky s písmenky
 
Netradiční formy výuky se jeví efektivnější než klasické formy práce
· Práce ve skupinách, kooperativní vyučování (asistent pedagoga je partner, který pozoruje dění ve třídě a pomáhá tam, kde je třeba), aktivizační metody (je potřebná pomoc asistenta pedagoga, jelikož se zde klade důraz na myšlení a řešení problémů a otevírá se zde prostor ke komunikaci se žákem, učitelem i asistentem pedagoga).
 
· Také učení žáka žákem (peer teaching) je vyhledávanou metodou v moderních školách. Tato metoda využívá práci ve dvojicích, žák pracuje na zadaném úkolu, který je přizpůsoben jeho možnostem, za podpory spolužáka, jenž s ním sedí v jedné lavici. Využívá se zde faktu, že děti se lépe učí od svých vrstevníků.
 
· Tento způsob je jeden z nejúčinnějších pro předávání informací začleněným žákům. Obsah konkrétních úkolů se může lišit a pedagog má možnost upravit učební témata v rozsahu a formě, které budou pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami srozumitelné.